Poslanie združenia výskumných univerzít

Signatári výskumných univerzít uzatvorili zmluvu o združení za účelom koordinácie a spoločného postupu pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií na vysokých školách.

Členovia združenia, ako významné vysokoškolské inštitúcie Slovenskej republiky zamerané na prírodné a technické (exaktné) vedy, sa zhodli na tom, že

  1. slovenská spoločnosť nutne potrebuje zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie priamo prepájané s výskumom a orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe, ako systémový nástroj na rozvoj odborných kompetencií, technického rozvoja a inovácií, na čo si prostredníctvom zákonodarného zboru zriadila verejné vysoké školy výskumného a technického zamerania;
  2. si uvedomujú ich vlastný podiel zodpovednosti za rozvoj poznania, získavanie nových vedeckých poznatkov vlastným výskumom, ich šírenie vzdelávaním a publikovaním, ako aj ich aplikáciu v konkrétnych riešeniach získavaných inžinierskou a ďalšou tvorivou činnosťou
  3. slovenské vysoké školy spoločne predstavujú najväčšiu vedecko-výskumnú kapacitu v Slovenskej republike;
  4. tvorivej činnosti, čím zabezpečujú rozvoj tvorivých zručností mladej generácie ako aj ich profesijnú adaptovateľnosť a pripravenosť na prácu s novými poznatkami a technológiami pri vstupe na trh práce;