Ciele združenia výskumných univerzít:

Členovia združenia ako univerzity s výrazným vedecko-výskumným potenciálom sa dohodli na koordinácií a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií na vysokých školách v prospech vedecko-technického pokroku, že budú najmä:

  1. rozvíjať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
  2. zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci ich študijných aktivít;
  3. presadzovať pochopenie úlohy vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti pre vysokoškolské vzdelávanie v odbornej i laickej verejnosti a ich dôležitosti pre rozvoj vedy a techniky pre spoločnosť, jej hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj;
  4. presadzovať využívanie výskumných kapacít vysokých škôl na riešenie potrieb Slovenskej republiky, jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja;
  5. presadzovať uspokojovanie potrieb a oprávnených požiadaviek vysokých škôl v oblasti výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
  6. zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
  7. presadzovať férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
  8. poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní.