Ciele združenia výskumných univerzít:

Členovia sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, najmä, že budú:

 1. rozvíjať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
 2. zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inovatívnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci ich študijných aktivít;
 3. vytvárať podporné schémy pre zvýšenie motivácie študentov zapájať sa do vedecko-výskumnej, inovatívnej a ďalšej tvorivej činnosti;
 4. presadzovať pochopenie úlohy vedeckého výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania v odbornej i laickej verejnosti a ich dôležitosti pre hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti;
 5. presadzovať využívanie výskumných kapacít vysokých škôl na riešenie potrieb Slovenskej republiky, jej hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja;
 6. presadzovať uspokojovanie potrieb a oprávnených požiadaviek vysokých škôl v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
 7. zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
 8. poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;
 9. presadzovať férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
 10. koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 11. vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
 12. podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
 13. podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR;
 14. členovia združenia vyjadrujú vôľu formulovať zásady vzniku spoločného konzorcia, resp. regionálnych konzorcií výskumne a technicky orientovaných univerzít podľa ust. § 2 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.