Členovia združenia

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
www.uniba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
www.stuba.sk

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 041 00 Košice
www.tuke.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
www.upjs.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.uniag.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 0041 81 Košice
www.uvlf.sk