Poslanie združenia výskumných univerzít

Signatári výskumných univerzít uzatvorili zmluvu o združení za účelom koordinácie a spoločného postupu pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií na vysokých školách.

Nadväzujúc na doterajšie aktivity Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky založeného dňa 28. 02. 2013 a s ohľadom na nové a aktuálne spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií, zmluvné strany ako významné vysokoškolské inštitúcie Slovenskej republiky sa zhodli na tom, že:

 1. Združenie je tvorené a bude otvorené pre subjekty, pre ktoré sú charakteristické všeobecne uznávané atribúty výskumných univerzít v ERA, najmä:
  • disponujú špičkovou vedeckovýskumnou infraštruktúrou reprezentovanou univerzitnými vedeckými parkami a centrami excelentnosti, v ktorých sú vytvorené podmienky pre rozvoj inovácií a transfer poznatkov vedeckého výskumu do praxe,
  • majú významný podiel na publikáciách slovenských výskumníkov v časopisoch registrovaných v renomovaných databázach,
  • poskytujú kvalitné, vedecky zamerané doktorandské štúdium,
  • dôstojne reprezentujú slovenské vysoké školy v renomovaných rankingových agentúrach,
 2. ďalej sa zhodli na tom že slovenská spoločnosť' nutne potrebuje zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie priamo prepájané s výskumom a orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe, ako systémový nástroj na rozvoj odborných kompetencií, technického rozvoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti;
 3. členovia združenia si uvedomujú svoj vlastný podiel zodpovednosti za rozvoj poznania, na získavanie nových vedeckých poznatkov vlastným výskumom, ich šírenie vzdelávaním a publikovaním, ako aj ich aplikáciu v konkrétnych riešeniach získavaných tvorivou činnosťou;
 4. vyznávajú kultúru priameho zapájania študentov do výskumnej, inovatívnej a ďalšej tvorivej činnosti, čím zabezpečujú rozvoj tvorivých zručností mladej generácie ako aj ich profesijnú adaptovateľnosť a pripravenosť na prácu s novými poznatkami a technológiami pri vstupe na trh práce;
 5. majú uspôsobené vnútorné postupy a tradíciou vybudovanú inštitucionálnu kultúru k výraznému podielu výskumných, inovatívnych a ďalších tvorivých aktivít v prioritných úlohách a strategických cieľoch vo svojich dlhodobých zámeroch.